Lexikon

 
Számítástechnikai kislexikon

A számítástechnikában -és így a mi könyvünkben is -számos olyan, speciális kifejezés fordul elő, amelyek a kezdők számára eleinte nehézséget okozhatnak. Ebben a függelékben arra törekszünk, hogy a könyvben előforduló fogalmakat és jelöléseket érthetővé tegyük.

Reméljük, hogy ez az összeállításunk a későbbi munka során is mindenki haszná- ra lesz. A számítástechnika legfontosabb fogalmait ezért ábécé sorrendbe szedtük.

Adatállomány

Az egymással összefüggő adatokat adatállománynak (eredeti név~ file-nak, ejtsd: fájl) nevezzük.

Alfanumerikus

Betűk és számok, azaz a különleges jeleket kivéve valamennyi karakter.

Állandók

A számítógépbe megváltoztathatatlanul beírt érték (pl. a pi = 3,14159265).

ASCII

Az American Standard Code for Information Interchange kifejezés rövidítése. A szá- mítógépeknél használatos karakterek szabványosított kódja (CHR$). A Plus/4-esnél ezek a kódok részben eltérnek, amit figyelembe kell venni, ha a géphez nem Com- modore-típusú nyomtatót csatlakozta tunk.

Assembler

Fordítóprogram, amely az assembly nyelvű progra~okat gépi kódra fordítja le. Lásd TEDMON is.

Az @ karakter (at)

A Plus/4-es gépnél az @ karakter teszi lehetővé, hogy a kazettán vagy lemezen meglévő programjainkat a már meglévő nevükön felülírjuk. Így egy korábbi progra- munk javított változatát az előzővel azonos néven tárolhatjuk.

BASIC

A Beginnerls AlI-Purpose Symbolic lnstruction Code rövidítése. Magas szintű, kez- dők által is könnyen megtanulható programozási nyelv. Fejlődése során számos változata alakult ki.

Baud

A soros adatátvitel sebességének mértékegysége. A Baud a másodpercenként átvitt bitek számát adja meg.

Bit

A binary digit (2-es számjegy) rövidítése. Ez a számítógép által feldolgozható infor- máció legkisebb egysége. Értéke l vagy llehet.

Busz

Vezetékrendszer, amelyen keresztül a számítógépen belüli egységek között az adatát- vitel bonyolódik. Vannak cím-, adat- és rendszerbuszok.

Byte

Egy byte 8 bitből áll. A byte-okat általában hexadecimális számrendszerben ábrázol- ják, amelyben a "számjegyek" O-tól F-ig terjednek. Egy kbyte = 1024 byte, azaz 210 byte. 1 Mbyte (Megabyte) = 1024 kbyte, azaz 1048576 byte.

Centronics-interface

Nyomtatók párhuzamos adatbevitelre alkalmas csatlakozója.

Compiler

Fordítóprogram, amely egy magasszintű programozási nyelven megírt programot gépi kódú nyelvre fordít le. Az így lefordított programok futtatásához -az interpre- tertől eltérően -magára a fordítóprogramra nincs szükség.

CPU

A Central Processing Unit rövidítése. Jelentése magyarul központi végrehajtó egység. A házi és a személyi számítógépeknél a mikroprocesszort értjük alatta.

Directory

Egy mágneslemez tartalomjegyzéke.

Disassembler

Fordítóprogram, amely a gépi kódú programot assembly nyelvű utasításokra (mne- monikokra) és a hozzá tartozó adatokra fordítja vissza.

DOS

A Disc Operating System (magyarul: lemezműveleteket vezérlő rendszer) rövidítése.

Editor

Szerkesztőprogram. A Plus/4-es számítógépnek ún. képernyőorientált szerkesztő- programja van, ami azt jelenti, hogya kurzorvezérlő billentyűkkel a képernyő bár- mely részére állhatunk, ott adatokat vihetünk be, és azokat javíthatjuk.

EPROM

Az Erasable Programable Read Only Memory (magyarul = törölhető, programoz- ható, csak olvasható memória) rövidítése. A memória tartalma ibolyántúli sugárzás sal törölhető.

File

Lásd: "adalállomány címszót"

Gépi kódú program

Az a programnyelv, amelyet a számítógép mikroprocesszora közvetlenül megért, és végrehajt.

Hardcopy

Program, ill. művelet, amely a (grafikus vagy karakteres) képernyő tartalmát a nyomtatókészüléken kinyomtatja.

Hardver

A számítógép rendszert alkotó alkatrészek összessége.

Hexadecimális

A 16-os alapú számrendszer neve, a hexadecimális számrendszert a számítástechniká- ban általában gépi kódú utasítások ábrázolására használjuk. Egy hexadecimális szám 4 bitet jelöl.

Integer változó

Egész számú változó, amelyet a más típusú változóktól a változó neve után írt % (százalékjel) különböztet meg, pl. A %. Ezek a változók a -32768 és a + 32767 közötti értékeket vehetik fel.

Interpreter

Olyan program, amely egy magas szintű programozási nyelven megírt programot értelmez úgy, hogy az gépi kódú utasítások sorozatára alakíthassa át. A magas szintű nyelven írt programot utasításról utasításra értelmezi, lefordít ja, és azonnal végrehajt- ja.

Interrupt

Megszakítás. A számítógép operációs rendszere a gépen futó normál (például az általunk írt) programot megszakítja azzal a céllal, hogy a saját, úgynevezett megszakí- tó programját végrehajtsa. Ezt követően folytatódik a megszakított program végre- hajtása. A Plus/4-es gépnél erre a megszakításra másodpercenként 60-100-szor kerül sor.

Karakter generátor

A számítógépben levő karaktergenerátor. Azt határozza meg, hogy milyen karakterek jelennek meg a képernyőn. A Plus/4-es gépnél a karaktergenerátor a $DOOo-$d7FF közötti tárcímeken helyezkedik el.

Karakterlánc

Karakterláncnak (vagy az elterjedt, eredeti néven stringnek) az alfanumerikus jelek sorozatát nevezik. A karakterlánc típusú változók azonosítására a karakterlánc neve után álló $-jel (dollárjel) szolgál.

Modem

Távadatátvitelre szolgáló készülék, amely az adatok átvitelét a telefonhálózaton keresztül, egy akusztikus csatlakozó segítségével teszi lehetővé.

Munkatár

A számítógép tárának az a része, amelybe írhatunk, és amelyből olvashatunk is. A Plus/4-es munkatára 64 kbyte. Lásd RAM is.

Műveleti kód

Műveleti kód (ill. eredeti néven operációs kód) alatt a régi kódú utasításokat értjük.

Operációs rendszer

Azoknak a rendszerprogramoknak a gyűjteménye, amelyek lehetővé teszik, hogya számítógépen dolgozhassunk. Például: karakterek beírása, megjelenítése, külső egy- ségek működtetése stb.

Paraméter

Egy utasításhoz tartozó kiegészítő információk, amelyek az utasítást részletesen meghatározzák.

Párhuzamos interface

A rendszer a karakterek valamennyi bit jét (a mikroszámítógépeknél általában 8-at) egyidejűleg továbbítja. Ennek előfeltétele, hogy mindegyik bit részére külön adatveze- ték álljon rendelkezésre.

Periféria

Azoknak a készülékeknek a gyűjtőneve, amelyek a számítógéphez csatlakoztathatók, de nem a számítógép közvetlen alkatrészei. (Ebbe a gyűjtőnévbe tartozik pl. a képer- nyő, a nyomtató, lemezmeghajtó, MODEM stb.)

Puffertár

Adatok ideiglenes tárolására alkalmas tárterület. A Plus/4-esben van például egy billentyűzetpuffer és egy kazettapuffer.

RAM

Random Access Memory rövidítése. Magyar jelentése: írható és olvasható tár. Ez lényegében a számítógép munkatára, amelybe programot és adatokat írhatunk, és azokat onnan elolvashatjuk. A számítógép kikapcsolásakor ennek a tárnak a tartal- ma törlődik.

RESET gomb

Ennek a gombnak a megnyomására a számítógép ismét a bekapcsolási állapotba kerül.

ROM

A Read Only Memory kifejezés rövidítése. Magyar jelentése: csak olvasható tár. Ilyen tár tartalmazza a számítógép operációs rendszerét, a BASIC interpretert, a karakter- generátort, valamint a Plus/4-esnél a beépített szoftvereket.

RS-232

Az RS-232 szabvány szerinti, soros interface megnevezése. A Plus/4-esnél ez az interface áll a felhasználói csatlakozón (a User Port-on) rendelkezésre. Azt figyelembe kell venni, hogy ennél a gépnél a csatlakozón TTL-szintű, azaz 5 V és O V feszültség van.

Soros adatátvitel

Az adatfeldolgozásnak, ill. az adatátvitelnek az a módja, amelynél az adatok időben egymás után, tehát egyik bit a másik után kerül átvitelre.

Szoftver

A szoftver a számítógépre írt valamennyi program gyűjtőneve. A szoftver és a hardver együttesen alkotnak egy működőképes számítógépes rendszert.

Tárcím

A számítógépben a tárcímek (rekeszek) folyamatosan sorszámozva vannak. Mind- egyik tárcímnek van tehát egy száma. A tárcímek legnagyobb számát a cím busz ban levő vezetékek száma határozza meg.